เข้าเรียนรู้ในฐานะ บุคคลทั่วไป
ชื่อเข้าระบบ :  
รหัสผ่าน :  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม 50051 ครั้ง
สมาชิก 253 รหัส
วิดีโอออนไลน์ 14556 ครั้ง
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่กำหนดให้ได้
2. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องระยะห่างระหว่างจุดสองจุดไปแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
3. นักเรียนสามารถหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดที่กำหนดให้ได้
4. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดไปแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
5. นักเรียนสามารถหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุดที่กำหนดให้ได้
6. นักเรียนสามารถคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องกับความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดสองจุดได้
7. เมื่อกำหนดความชันของเส้นตรงเส้นหนึ่งมาให้ นักเรียนสามารถบอกความชันของเส้นตรงเส้นอื่นที่ขนานกับเส้นตรงดังกล่าวได้
8. เมื่อกำหนดเส้นตรงมาให้ 1 คู่ นักเรียนสามารถบอกได้ว่า เส้นตรงคู่ดังกล่าวขนานกันหรือไม่
9. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องเส้นขนานไปแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
10. เมื่อกำหนดความชันของเส้นตรงเส้นหนึ่งมาให้ นักเรียนสามารถบอกความชันของเส้นตรงเส้นอื่นที่ตั้งฉากกับเส้นตรงดังกล่าวได้
11. เมื่อกำหนดเส้นตรงมาให้ 1 คู่ นักเรียนสามารถบอกได้ว่า เส้นตรงคู่ดังกล่าวตั้งฉากกันหรือไม่
12. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากไปแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
13. นักเรียนสามารถหาสมการเส้นตรงจากข้อมูลที่กำหนดให้ได้
14. เมื่อกำหนดสมการเส้นตรงมาให้ นักเรียนสามารถบอกลักษณะกราฟของเส้นตรงดังกล่าวได้
15. นักเรียนสามารถหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดที่กำหนดให้ได้
16. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดไปแก้โจทย์ปัญหา ที่เกี่ยวข้องได้
17. นักเรียนสามารถหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันได้
18. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเส้นตรงคู่ขนานไปแก้โจทย์ปัญหา ที่เกี่ยวข้องได้
19. เมื่อกำหนดสมการรูปมาตรฐานของวงกลมมาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวงกลมดังกล่าวได้
20. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปมาตรฐานของวงกลม เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลมดังกล่าวมาให้ได้
21. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปทั่วไปของวงกลม เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลมดังกล่าวมาให้ได้
22. เมื่อกำหนดสมการรูปทั่วไปของวงกลมมาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวงกลมดังกล่าวได้
23. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องวงกลมไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
24. เมื่อกำหนดสมการรูปมาตรฐานของพาราโบลามาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาดังกล่าวได้
25. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปมาตรฐานของพาราโบลา เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพาราโบลาดังกล่าวมาให้ได้
26. เมื่อกำหนดสมการรูปทั่วไปของพาราโบลามาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพาราโบลาดังกล่าวได้
27. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปทั่วไปของพาราโบลา เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพาราโบลาดังกล่าวมาให้ได้
28. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องพาราโบลาไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
29. เมื่อกำหนดสมการรูปมาตรฐานของวงรีมาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวงรีดังกล่าวได้
30. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปมาตรฐานของวงรี เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงรีดังกล่าวมาให้ได้
31. เมื่อกำหนดสมการรูปทั่วไปของวงรีมาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวงรีดังกล่าวได้
32. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปทั่วไปของวงรี เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงรีดังกล่าวมาให้ได้
33. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องวงรีไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
34. เมื่อกำหนดสมการรูปมาตรฐานของไฮเพอร์โบลามาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของไฮเพอร์โบลาดังกล่าวได้
35. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปมาตรฐานของไฮเพอร์โบลา เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฮเพอร์โบลาดังกล่าวมาให้ได้
36. เมื่อกำหนดสมการรูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลามาให้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของไฮเพอร์โบลาดังกล่าวได้
37. นักเรียนสามารถเขียนสมการรูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลา เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงรีดังกล่าวมาให้ได้
38. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องไฮเพอร์โบลาไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้